De Flammert 1016A

5854 NA Bergen         

 

T: 0485-531201  

Expeditieweg 8-11             
6657 KL Boven Leeuwen 

T: 0487 - 50 14 69

Mail: info@vonk-service.nl

Privacyverklaring

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vonk Service & Onderhoud Verwarming B.V. (hierna te noemen: “Vonk”), gevestigd te Boven - Leeuwen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10021574, verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die Vonk van u verwerkt zijn:

  • gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, digitaal of op andere wijze aan Vonk heeft verstrekt, te denken valt aan NAW-gegevens of eventuele aanvullende gegevens;
  • financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer;
  • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u de website www.vonk-service.nl mee bezoekt en de pagina’s die u bekijkt. Daarnaast maakt Vonk gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die er voor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert.

 

Hoe verkrijgt Vonk persoonsgegevens?

In veel gevallen verkrijgt Vonk uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening, via een (telefoon)gesprek of e-mailcontact met u, als u een (web)formulier invult of uw visitekaartje afgeeft.

Daarnaast kan Vonk uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel, Kadaster of andere openbare bronnen en websites.

 

Waarvoor verwerkt Vonk persoonsgegevens?

  • Vonk verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van een opdracht tot dienstverlening;
  • Vonk verwerkt persoonsgegevens t.b.v. haar administratie, zoals het opstellen van de factuur na het verrichten van werkzaamheden;
  • Vonk verwerkt persoonsgegevens om de klantenkring te onderhouden en uit te breiden. Wij kunnen u daarom benaderen met voor u relevante informatie, publicaties en uitnodigingen;
  • Vonk verwerkt persoonsgegevens om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, wij analyseren uw surf- en klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.   

 

Op welke grond verwerkt Vonk persoonsgegevens?

Vonk verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende in de AVG opgenomen rechtsgronden:

  • met uw toestemming;
  • uitvoering van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van dienstverlening;
  • vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Deelt Vonk persoonsgegevens met derden?

Vonk deelt geen persoonsgegevens – voor commerciële doeleinden – met derden. Vonk deelt wel persoonsgegevens met derden indien dit voor de behandeling van uw hulpvraag noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan het delen van persoonsgegevens met derden zoals een leverancier of elektriciteitsbedrijf etc.

Derden aan wie Vonk uw persoonsgegevens verstrekt, zijn eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en de naleving van de AVG. Indien een derde uw gegevens verwerkt, als verwerker namens Vonk, dan sluit Vonk een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Hoe lang bewaart Vonk uw persoonsgegevens?

Vonk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Vonk hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor papieren / digitale dossiers en financiële / administratieve gegevens, na afronding van uw dossier.

 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Vonk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Vonk kan de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Het is verstandig de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met de eventuele wijzigingen.

 

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die Vonk van u verwerkt op verzoek inzien. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. U kunt verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken of tegen de verwerking bezwaar maken. Per verzoek zal Vonk beoordelen of aan het verzoek tegemoet gekomen kan worden. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Laatste Nieuws

Wij zoeken collega's!
27-03-2018 00:00:00

Service Vonk Groep is op zoek naar collega's! Kom jij bij ons werken?

ISDE subsidie op o.a. warmtepompen
25-03-2018 00:00:00

De subsidiepot voor 2018 is wederom gevuld. Dit jaar is er 100 miljoen euro beschikbaar!

BTW op zonnepanelen kan nog steeds worden teruggevraagd!
24-03-2018 00:00:00

Heeft u zonnepanelen aangeschaft of overweegt u dit te doen? Profiteer dan van de BTW teruggaaf!